Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (17/2020)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (17/2020)
27 kwietnia 2020

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (17/2020)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Nauka o jedynym prawdziwym Kościele cz. 1.

Czy Chrystus założył Kościół?
Tak jest. 1. Jest to rzeczą niewątpliwa i nie ulegająca zaprzeczeniu, że po dziś dzień istnieje na świecie Kościół, którego założycielem jest Jezus Chrystus i którego zowiemy Kościołem Chrystusowym. 2. Nie tylko Chrystus uczył ludzi prawdy Bożej, ale kazał ją głosić wiarogodnym wysłańcom, zastępującym Jego miejsce. Zamiarem Chrystusa było ugruntowanie na ziemi Królestwa Bożego i połączenia w temże królestwie, które nazywamy Kościołem, wszystkich, którzy przyjęli Jego naukę. Sam niejednokrotnie mówił o tem Królestwie Bożem, nazywał się jego „królem”, oświadczał, że zbuduje je na opoce, i obiecał, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. 3. Wreszcie nadał temu przez Siebie założonemu społeczeństwu czyli stowarzyszeniu ludzi zupełne i widoczne urządzenie czyli organizacyą.

Jak Chrystus założył i urządził Kościół?
1. Wybrał dwunastu apostołów, których częścią Sam, częścią przez Ducha Świętego wtajemniczył we wszelką prawdę. 2. Zlał na nich władzę i posłannictwo otrzymane przez Ojca i uczynił to w ten sposób, że w Jego Imieniu i wskutek Jego zlecenia mieli na przyszłość wykonywać władzę kapłańską, nauczycielską i pasterską nad wszystkimi wiernymi. „Jak Mnie Ojciec posłał, tak Ja was posyłam.” (Jan 20, 21.) „Kto was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi.” (Łuk. 10, 16.) 3. Z pomiędzy dwunastu apostołów wybrał Piotra, uczynił go Swym namiestnikiem na ziemi i nadał mu najwyższą kościelną władzę i godność. 4. Rozporządził, iż wszyscy inni apostołowie i wierni zwierzchnictwo Piotra nad sobą uznawać mają, aby tym sposobem w Jego królestwie była jedność i zgoda i aby wszyscy wierni Chrystusowi tworzyli jedno ciało, a wszystkie gminy Chrystusowe jedną całość, czyli Kościół. 5. Nareszcie było Jego wolą, aby ten Kościół przezeń założony istniał po wszystkie czasy i wszyscy ludzie pragnący ocalenia, ocaleni i zbawieni zostali.

Czy Chrystus założył jeden tylko, czy kilka Kościołów?
Chrystus założył jeden tylko Kościół, jak uczył jednej tylko prawdy, i zaprowadził jeden tylko chrzest i jeden urząd nauczycielsko-pastersko-kapłański. „Stanie się jeden  pasterz  i jedna owczarnia” (Jan 10, 16), „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.”   (Efez. 4, 5.)

Co ztąd wynika?
Ponieważ Chrystus dzieło odkupienia powierzył tylko założonemu przez Siebie Kościołowi, i przez Kościół jedynie je wykonywa, naturalnem tej rzeczy następstwem jest, że 1. wszyscy, którzy pragną ocalenia i zbawienia, mogą tylko dostąpić ocalenia w tym jednym Kościele i przez tenże Kościół, gdyż po za tym Kościołem nie ma zbawienia. 2. Że ten jeden, prawdziwy i dający rękojmią zbawienia Kościół jest widzialnym i że ma sam jeden wszystkie znamiona Kościoła prawdziwego i Boskiego. Kościoła niewidzialnego nikt nie wymyśli mimo wszelkich wysileń, i na nicby się taki wymysł nie przydał, gdyż Boskości jego nie można poznać. Mamy obecnie pełno stowarzyszeń religijnych, które pod względem artykułów wiary sobie są przeciwne, a jednak nadają sobie nazwę „Kościoła chrześcijańskiego.” Ztąd przeto pytać należy:

Jaki jest prawdziwy Kościół Chrystusowy?
Tylko ten, który ma znamiona prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

Jakież to są znamiona?
Prawdziwy Kościół powinien być 1. jeden, 2. święty, 3. apostolski, 4. katolicki, to jest powszechny.

W jaki sposób ma być jednym?
W nauce, t. j. wszędzie powinien głosić te same prawdy wiary i moralności, i wszystkie narody mają wierzyć w te same artykuły wiary; w Sakramentach tak co do ich liczby i ich własności; w głowie i naczelniku tak w niewidzialnym, którym jest Chrystus Pan, jako też w widzialnym, którym jest prawowity następca Piotra na stolicy rzymskiej. (Mat. 16, 18; Efez: 4, 3—7.)

W jaki sposób jest Kościół świętym?
Świętym jest w swej głowie, a głową tą jest Chrystus; w swem urządzeniu i organizacyi, w nauce i szafarstwie Sakramentów, wiodących do świętości; w członkach, które otrzymały łaskę świętości, w chrzcie i odpuszczeniu grzechów; w ofierze Mszy Św., odprawianej na całym świecie.   (Efez. 5, 26; Mat. 1, 11.)

W jaki sposób jest apostolskim?
Nauka jego pochodzi od Chrystusa i apostołów i jest jedną i tą samą po wszystkie wieki; nauczyciele tej nauki pochodzą w nieprzerwanej kolei od apostołów. (Efez. 2, 20; Dzieje apostolskie 14, 22; Żyd. 5, 4.)

W jaki sposób jest katolickim, t. j. powszechnym?
Głosi się bowiem po całym świecie i trwa w nieprzerwanej kolei, począwszy od apostołów; wszyscy ludzie winni się trzymać i wyznawać naukę Kościoła, jeśli chcą być zbawieni; zawsze i wszędzie uczy Kościół tego, w co kazał wierzyć, wykonywać i głosić Chrystus Pan Swym apostołom.   (Mat. 28.)

Ks. L. Goffine Książka do oświecenia i zbudowania duszy, 1893 r.

 

  

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć