Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (47/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (47/2019)
25 listopada 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (47/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

NOWENNA ODPUSTOWA
do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi.

(Rozpoczyna się 29 Listopada).

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej miłości.

(V.) Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.
(R.) I ziemi oblicze odnowione zostanie.

Módlmy się: O Boże! który światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego, szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa przygotowawcza na każdy dzień nowenny.

Panno Najczystsza, Niepokalana, piękna i wolna od zmazy w pierwszej zaraz chwili Poczęcia Twojego! Maryo chwalebna i łaski pełna, Ciebie, któraś jest Matką Boga mojego, Królową Aniołów i ludzi, wielbię z pokorą, bo mię Bóg mój i Zbawca miłością, uszanowaniem i posłuszeństwem ku Tobie, nauczył, jako ja Ciebie czcić i kochać winienem. Racz przeto, najpokorniej Cię proszę, przyjąć hołdy, które Ci składam w tej odprawianej przezemnie Nowennie.

Potem odmówić należy dziesięć razy: Zdrowaś Marya i jeden raz Chwała Ojcu.

Zakończenie na każdy dzień Nowenny.

Litania do Matki Boskiej Loretańskiej.

(V.) O Panno Maryo! Niepokalaną jesteś w Twojem poczęciu.
(R.) Módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa porodziłaś z poczęcia Ducha Świętego.

Modlitwa. O Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w Łonie Niepokalanej Dziewicy godne mieszkanie Synowi Twojemu; racz przyjąć nasze serdeczne błagania.

A jako przez śmierć przewidzianą Jednorodzonego Syna Twojego, zachowałeś Pannę Maryę od skazy grzechowej, tak przez Jej skuteczne wstawienie, daj nam przybyć do Ciebie oczyszczonymi od grzechu wszelkiego. Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest Pasterzem i Przewodnikiem Swych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawem na sługę Swego Leona, któremu być rozkazałeś głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których Jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z Jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną Mu trzodą, przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest ucieczką naszą i mocą, Twórco Nieba i ziemi, Sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego, i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali dary, o które Cię z wiarą prosimy; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryo! bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Modlitwa na dzień 1. (29 Listopada)

Otóż jestem u stóp Twoich świętych, Panno Niepokalana! serce moje raduje się wspólnie, iż będąc od wieków wybraną na Matkę, Wcielonemu Słowu, Synowi Boga żywego, uwolnioną zostałaś od zmazy grzechu pierworodnego. Dziękuję pokornie i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Cię w Twojem Poczęciu tak chwalebnemi łaskami udarowała. Ciebie Dziewico Przeczysta upraszam, wyjednaj mi łaskę, iżbym nie przestawał wytępiać w swem sercu straszliwych skutków grzechu pierworodnego. Ach! błagam Cię, Panno, spraw, abym siebie zwyciężył i nigdy nie przestał kochać Boga mojego. Amen.

Modlitwa na dzień 2. (30 Listopada).

O Maryo! Lilio Najczystsza, Niepokalana, raduję się z Tobą pospołu, że w pierwszej chwili Poczęcia Twojego, Bóg Cię napełnił Swą Łaską i udarował doskonałem użyciem rozumu. Dziękując i błogosławiąc Trójcy Najświętszej, uwielbiam Ją za dary kosztowne, których Ci udzieliła; utyskuję boleśnie przed Tobą, że tak jestem ubogi, tak ogołocony z Łaski Boga mojego. O Maryo! któraś odebrała w zupełności ten skarb pożądany, udziel zeń odrobinę mojej ubogiej duszy, i spraw, abym się stał uczestnikiem bogactw Niepokalanego Poczęcia Twojego. Amen.  Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Modlitwa na dzień 3. (1 Grudnia).

O Maryo! Duchowna Różo Czystości! raduję się z Tobą pospołu, żeś przez Niepokalane Twoje Poczęcie, węża piekielnego zdeptała, i od zmazy grzechu pierworodnego uwolnioną zostałaś. Dziękuję Trójcy Najświętszej i z całego serca wychwalam, że Cię udarowała przywilejem tak szczytnym, a Ciebie, Dziewico Przeczysta błagam, abyś mi wyjednała moc i łaskę do unikania zasadzek, w jakie chce mię uwikłać wróg mojej duszy. Przybądź sama ku wspomożeniu mojemu, bym nigdy grzechem najmniejszym nie skalał sumienia. Nie ustawaj mnie bronić Maryo, przy Tobie niech zwyciężam nieprzyjaciół zbawienia mojego. Amen.  Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Modlitwa na dzień 4. (2 Grudnia).

O Maryo! Panno Niepokalana, Zwierciadło Czystości! raduję się z Tobą pospołu, że w pierwszej chwili Poczęcia Twojego, pełna już byłaś cnót najwznioślejszych, najdoskonalszych i otrzymałaś zarazem wszystkie dary Ducha Świętego. Dziękuję Trójcy Najświętszej i uwielbiam Ją, że Ci tak wiele łask użyczyła, a Ciebie, Panno jedyna, pokornie upraszam, wyjednaj mi łaskę, iżbym naśladując Twe cnoty, stał się godnym otrzymać Łaski i dary Ducha Świętego. Amen. Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Modlitwa na dzień 5. (3 Grudnia).

O Maryo! świetna Gwiazdo Czystości! z Tobą pospołu się cieszę, że Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Twojego była początkiem zbawienia, szczęścia świata i rodu ludzkiego. Dziękuję serdecznie Trójcy Najświętszej, że Ciebie do tak niesłychanej chwały wyniosła, i najpokorniej Cię proszę, Panno Najczystsza, wyjednaj mi łaskę, iżbym korzystać umiał z Męki i Śmierci Syna Twojego, Krew zaś Jego Najświętsza na krzyżu wylana, niech dla mnie bez użytku nie będzie, ale niech mnie owszem pobudza do życia pobożnego i niech mi będzie drogą rękojmią zbawienia wiecznego. Amen.

Odmów modlitwy zamieszczone na początku.

Tekst tradycyjny, zamieszczony w modlitewniku „Laudetur Iesus Christus” wyd. ANTYK 2019.

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć