Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (41/2019)


Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy  Rytu Rzymskiego w Bytomiu (41/2019)
14 października 2019

Informator Wiernych Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Bytomiu (41/2019)

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości otrzymać papierowego wydania naszego informatora, publikujemy zawarte w nim teksty.

 

 

Katecheza
O Pozdrowieniu Anielskim „AVE MARIA” cz. 1.

 

Ewangelia święta mówi u Łukasza Św., że z rozkazu Pana Boga, Archanioł Gabryel uczcił Najświętszą Maryę Pannę, wymawiając przy Zwiastowaniu te słowa: „Bądź pozdrowiona, łaskiś pełna.” Wiemy także i to z Ewangelii: że Pan Jezus czcił Najświętszą Maryę Pannę, jako Matkę Swoją, będąc Jej posłusznym przez całe życie: w jakiejże więc czci musiała być u Apostołów i u pierwszych chrześcijan! Święty Dyonizy Areopagita, który znał Najświętszą Pannę, pisze o Niej, że „piękność Maryi była tak wielką i taki blask bił z Jej oblicza, iż jedno spojrzenie na Maryę, napełniło go wonią Jej cnót nadzwyczajnych i zachwyciło wielkością Majestatu”. Sam Duch Święty podziwia Ją w Piśmie Św. temi słowy: „Cała jesteś piękna Przyjaciółko Moja, i zmazy nie masz w Tobie.” Św. Augustyn mówił, że: „Ciało Maryi jest ciałem samego Jezusa,” zaś św. Piotr Damian utrzymywał, „iż Marya jest to Niebo żywe.”

Wyrazem czci powszechnej były oratorya czyli kaplice, które już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa stawiano dla Maryi. Kroniki karmelitańskie świadczą, że na górze Karmelu postawiono kaplice dla Najświętszej Maryi Panny, zaraz po Jej Wniebowzięciu. Później nieco, stanęły kościoły w Syryi i Hiszpanii, a pierwszą kaplicę w Rzymie, na cześć Najświętszej Maryi Panny, poświęcił św. Kalikst, papież, 221 r. po Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Wyrazem tej czci dla Najświętszej Maryi Panny, były również publiczne modlitwy. Najznakomitsi autorowie twierdzą: że Litania do Najświętszej Panny pochodzi z apostolskich czasów, równie pewną jest rzeczą: że Zdrowaś Marya używane już było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Znajduje się ono w starej liturgii (t. j. w modlitwach mszalnych), które przypisują Jakóbowi Apostołowi, jako i w liturgii św.Jana Złotoustego (Chryzostoma), jednego z najsławniejszych Doktorów Kościoła, który żył w Konstantynopolu w IV wieku po Narodzeniu Chrystusa.

Wielce pobożny ks. Tomasz à Kempis, zmarły w 90 roku życia 1471 r., którego książka „O Naśladowaniu Chrystusa Pana”, do dziś doczekała się licznych wydań, tak się o Pozdrowieniu Anielskiem wyraża: „jest ono z natchnienia Ducha Świętego ułożone i odpowiada zupełnie godności i świętości Maryi, jest pełne głębokich tajemnic, wielce skuteczne, dlatego powinien je każdy mieć zawsze w sercu, a często na ustach”.

Westchnienie. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. (300 dni odpustu za każdy raz, nadał Najwyższy Papież Leon XIII 1873 r.)

(1) Zdrowaś Marya.

Święty Bonawentura twierdzi, że to pierwsze słowo Archanioła „Zdrowaś”, czyli „Bądź pozdrowiona”, znaczy powinszowanie radosne i życzliwe Najświętszej Maryi Pannie z powodu: że Ona sama jedna z pomiędzy  córek Ewy, wolna jest od grzechu. Wolna od grzechu pierworodnego, a więc jest Niepokalanie Poczęta, wolna od wszelkiego nawet powszedniego grzechu uczynkowego, a więc jest Królową Wszystkich Świętych. i w rzeczy samej, Duch Święty mówi o Niej: „Jako lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.”

Co znaczy imię „Marya”? Według Św. Bonawentury, znaczy ono najpierw: „morze”. Marya jest morzem łaski Ducha Świętego, morzem goryczy z powodu boleści, które wycierpiała; morze, w którem niegodny Faraon, król egipski z wojskiem swoim śmierć znalazł. Imię „Marya” mówi tenże św. Doktór, znaczy także „gwiazdę”. Marya jest Gwiazdą, bo z niej wyszedł promień światła wiekuistego, Pan Jezus. Jest Gwiazdą, bo jak gwiazda morska wskazuje drogę żeglarzom morskim, tak Marya prowadzi nas, płynących  po burzliwym oceanie tego życia do portu wiecznej szczęśliwości. — „Marya”, mówi wreszcie tenże święty, znaczy „nauczycielkę”, bo nas uczy przykładem cnót swoich, wielkością dobrodziejstw i chwały, jak żyć, o co starać się i czego się spodziewać mamy. „Marya”, jest: miodem w ustach, harmonią w uszach, zachwytem w sercu, najsilniejszą strażą i obroną wiernych. „Marya”, znaczy jeszcze według Św. Bonawentury „Pani”, bo Marya jest istotnie Panią ludzi i Panią złych duchów. Dlatego, winszując Maryi takiej chwały odzywa się pięknie św. Tarazjusz: „Zdrowaś Maryo, przyczyno zbawienia rodzaju ludzkiego, Zdrowaś Królowo i Pośredniczko pokoju, Zdrowaś wszystkich matek Niepokalana Ozdobo, Zdrowaś całego świata naprawo.”

Westchnienie. O Maryo! Któraś na ten świat przyszła bez zmazy, uproś u Boga, abym i ja w takim stanie mógł zejść ze świata. (100 dni odpustu, Pius IX).

(2) Łaskiś pełna.

Jest artykułem wiary naszej św., że bez Łaski Bożej żaden człowiek zbawionym być nie może. Tę łaskę, tę pomoc wewnętrzną nadprzyrodzoną, którą nam Pan Jezus, przez Śmierć Swoją na krzyżu wysłużył, Duch Święty zlewa na dusze nasze: przez modlitwy, dobre uczynki, a głównie przez Święte Sakramenta. Myśmy Łaskę Bożą przez grzech pierworodny i przez grzechy uczynkowe utracili, Najświętsza Panna ją znalazła, jak mówi Archanioł: „znalazłaś Łaskę”. Znalazła Łaskę dla Siebie tak wielką, iż sama jedna więcej jej posiada, aniżeli wszyscy aniołowie i święci razem. Znalazła łaskę dla nas, gdyż Bóg uczynił Ją Szafarką wszystkich skarbów Swoich, aby za Jej przyczyną, każdy tyle Łask otrzymał, o ile na Jej dobroć modlitwami swemi zasłużył.

Łaska Twoja, Najświętsza Panno, mówi św. Epifaniusz, jest niezmierna! Dlatego też Archanioł Gabryel pozdrawia Cię: „Zdrowaś, łaski pełna!” Zdrowaś, łaski pełna, wieloma cnotami ozdobiona Dziewico! Zdrowaś, łaski pełna, Urno złota, która zawierasz w sobie mannę żywota. Zdrowaś, łaski pełna, która pragnącym podajesz niebieskie słodycze, źródła żywota wiecznego. Zdrowaś, Matko Najświętsza i Niepokalana, Rodzicielko Chrystusa, który był przed Tobą. Zdrowaś, Purpuro Królewska, któraś przyodziała Króla Nieba i ziemi.

Między cudownemi miejscami, dom, w którym N. Marya P. narodziła się, wychowała i odebrała Zwiastowanie Anioła, zwany domkiem Loretańskim, pierwsze na całym świecie miejsce zajmuje. z obrazów zaś cudownych, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, malowany przez św. Łukasza.

Miły czytelniku, jeżeli chcesz zbawić duszę, wzywaj opieki Maryi, gdyż Św. Bonawentura powiada: chrześcijanin bez opieki Maryi nie może być zbawiony. Jeżeli jesteś grzesznikiem, błagaj Ucieczkę grzesznych o wyjednanie ci łaski nawrócenia. Jeżeliś sprawiedliwy, proś Wspomożenie wiernych o wyjednanie łaski wytrwania. w smutku — błagaj o pociechę; w ubóstwie — o chleb; w chorobie — o zdrowie; w pokusie—  o zwycięztwo; w całem życiu — o zbawienie; a z pewnością doświadczysz na sobie, jak potężne jest Imię Maryi. Z drugiej strony, wszystkie swe ofiary, modlitwy, jałmużny, pokuty i prace, składaj w ręce Maryi, aby Ona ofiarowała je Bogu, gdyż Ojciec Niebieski pragnie, abyśmy przez Nią składali ofiary nasze, jako przez Nią odbieramy dary Boże. Albowiem ręce nasze nie zawsze są godne składać ofiary Panu, gdyż częstokroć plamimy je grzechem. Ręce tylko Maryi, podobne są zawsze do lilii najbielszych. w każdej chwili skutecznie za nami mogą wznieść się z prośbą do Boga. Więc z wiarą głęboką składajmy prośby w ręce Maryi, a Ona je Swemu Ojcu przedstawi.

Westchnienie. Słodkie Serce Maryi bądź mojem zbawieniem. (100 dni odp. za każdy raz, Pius IX 1852 r.)

 

 

Redakcja / kontakt: redakcjalaudeturiesuschristus@gmail.com

« wróć