4. Niedziela po Objawieniu Pańskim


niedziela

03 lutego
4. Niedziela po Objawieniu Pańskim
2
Szata
09:45

 

Msza Święta jest sprawowana w następującej intencji: Do Dworu Niebieskiego.

Propria – czyli teksty własne Mszy św., znajdują się na stronie 124 naszego Mszału Rzymskiego (Wyd. Pallotinum, 1963).

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános: Rom 13, 8-10
Fratres: Némini quidquam debeátis, nisi ut ínvicem diligátis: qui enim díligit próximum, legem implévit. Nam: Non adulterábis, Non occídes, Non furáberis, Non falsum testimónium dices, Non concupísces: et si quod est áliud mandátum, in hoc verbo instaurátur: Díliges próximum tuum sicut teípsum. Diléctio próximi malum non operátur. Plenitúdo ergo legis est diléctio.

Sequéntia ✠︎ sancti Evangélii secúndum Matthǽum: Matt 8, 23-27
In illo témpore: Ascendénte Iesu in navículam, secúti sunt eum discípuli eius: et ecce, motus magnus factus est in mari, ita ut navícula operirétur flúctibus, ipse vero dormiébat. Et accessérunt ad eum discípuli eius, et suscitavérunt eum, dicéntes: Dómine, salva nos, perímus. Et dicit eis Iesus: Quid tímidi estis, módicæ fídei? Tunc surgens, imperávit ventis et mari, et facta est tranquíllitas magna. Porro hómines miráti sunt, dicéntes: Qualis est hic, quia venti et mare obœ́diunt ei?

Msza (Adorate Deum)
Śpiewy są te same, co poprzedniej niedzieli. Znowu widzimy w introicie wzniosły obraz uwielbienia: Aniołowie adorują Króla niebieskiego, a i my im w tym wtórujemy. Kolekta nawiązuje do tekstu ewangelii: i w naszym życiu ponawia się nieraz burza na morzu; ze wszystkich stron zagrażają duszy niebezpieczeństwa, z głębi serca trzeba więc wołać: Panie, taruj! Na zewnątrz walka, wewnątrz miłość – oto prawdziwe życie chrześcijańskie. W epistole znów czytamy mocne słowa o miłości bliźniego: „Pełnią tedy Zakonu jest miłość”. – Antyfona na ofiarowanie może służyć jako komentarz do ewangelii: potężna prawica Pańska, która uśmierzyła burzę, mnie również wyciągnęła z fali piekielnej i wywyższyła. – W sekrecie prosimy, aby dar ofiarny zmazał przewinienia nasze i zawsze nas chronił. – Śpiew na Komunię św., choć zaczerpnięty skądinąd, może być odniesiony do dzisiejszej ewangelii. My również powinniśmy podziwiać cudowne drogi Boże, które tak w Kościele jaki w duszy nieraz uciszają burzę. Eucharystia oddziaływa na nas tak w kierunku negatywnym jak i pozytywnym: ona ma nas uwolnić od ziemskich pożądań, a zasilić pokarmem niebieskim. Z tego widzimy, co jest – według Kościoła – burzą morską w życiu naszym: we wnętrzu duszy – skażenie natury ludzkiej, w zewnętrznym zaś życiu Kościoła – trudności i przeciwności.

Rozważania do Mszy Świętej zostały opracowane na podstawie pierwszego tomu pracy Piusa Parscha zatytułowanej „Rok liturgiczny” (Poznań, 1956)

« wróć