Wszystkich Świętych


czwartek

01 listopadaa
Wszystkich Świętych
1
Szata
09:45

Msza Święta jest sprawowana w następującej intencji: Gregorianka za zmarłego członka rodziny wg woli Bożej.

Propria – czyli teksty własne Mszy św., znajdują się na stronie 1171 naszego Mszału Rzymskiego (Wyd. Pallotinum, 1963).

Léctio libri Apocalýpsis beáti Ioánnis Apóstoli: Apoc 7, 2-12
In diébus illis: Ecce, ego Ioánnes vidi álterum Angelum ascendéntem ab ortu solis, habéntem signum Dei vivi: et clamávit voce magna quátuor Angelis, quibus datum est nocére terræ et mari, dicens: Nolíte nocére terræ et mari neque arbóribus, quoadúsque signémus servos Dei nostri in fróntibus eórum. Et audívi númerum signatórum, centum quadragínta quátuor mília signáti, ex omni tribu filiórum Israël, Ex tribu Iuda duódecim mília signáti. Ex tribu Ruben duódecim mília signáti. Ex tribu Gad duódecim mília signati. Ex tribu Aser duódecim mília signáti. Ex tribu Néphthali duódecim mília signáti. Ex tribu Manásse duódecim mília signáti. Ex tribu Símeon duódecim mília signáti. Ex tribu Levi duódecim mília signáti. Ex tribu Issachar duódecim mília signati. Ex tribu Zábulon duódecim mília signáti. Ex tribu Ioseph duódecim mília signati. Ex tribu Béniamin duódecim mília signáti. Post hæc vidi turbam magnam, quam dinumeráre nemo póterat, ex ómnibus géntibus et tríbubus et pópulis et linguis: stantes ante thronum et in conspéctu Agni, amícti stolis albis, et palmæ in mánibus eórum: et clamábant voce magna, dicéntes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno. Et omnes Angeli stabant in circúitu throni et seniórum et quátuor animálium: et cecidérunt in conspéctu throni in fácies suas et adoravérunt Deum, dicéntes: Amen. Benedíctio et cláritas et sapiéntia et gratiárum áctio, honor et virtus et fortitúdo Deo nostro in sǽcula sæculórum. Amen.

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum: Matt 5, 1-12
In illo témpore: Videns Iesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli eius, et apériens os suum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum cœlórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti, qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti, qui esúriunt et sítiunt iustítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequéntur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti, qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam: quóniam ipsórum est regnum cælórum. Beáti estis, cum maledíxerint vobis, et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudéte et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in cœlis.

Msza (Gaudeamus)
Introit zaprasza nas na radosną uroczystość rodziny Bożej. Radość panuje na ziemi i w niebie. Znany introit „Gaudeamus” zapożyczony jest z greckiej liturgii i ułożony został pierwotnie na dzień św. Agaty (5 lutego), Kościół z macierzyńską dumą ogarnia wzrokiem cały chór triumfującego Kościoła i prosi chwalebnych jego członków o orędownictwo i opiekę (kolekta). W lekcji św. Jan ponownie ukazuje nam niebo; widzimy wielką rzeszę świętych, zebranych wokół tronu Bożego i śpiewających pieśni pochwalne. Część świętych przybyła ze świata żydowskiego, a jest ich wielkie mnóstwo; tych jednak można przeliczyć, tymczasem rzesze świętych wywodzące się z ludów pogańskich są niezliczone. Wszyscy zostali obmyci z grzechów z krwi Baranka i niosą teraz w rękach psalmy zwycięstwa.
Graduał i Alleluja sprowadzają nas znowu na ziemię i stąd wskazują nam drogę do nieba: jest nim służba Bogu i cierpliwe dźwiganie krzyża. Osiem błogosławieństw wskazuje nam drogę do świętości, „królewską drogę Chrystusową, złotą drabinę prowadzącą do wiecznego zbawienia” (Meschler). Życie świętych jest urzeczywistnieniem błogosławieństw. W antyfonie na Komunię św. słyszymy raz jeszcze błogosławieństwa, których źródłem, pokarmem i mocą jest Eucharystia: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem będą nazwami synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie„. Zasadniczą więc myślą dzisiejszej mszy są święci w niebie (lekcja) i święci na ziemi (ewangelia).

Tekst jest fragmentem pracy Piusa Parcha, zatytułowanej „Rok Liturgiczny” (Poznań 1956, tom 3, ss. 569-570).

« wróć