Św. Józefa Robotnika, Oblubieńca N. M. Panny, Wyznawcy


wtorek

01 majaa
Św. Józefa Robotnika, Oblubieńca N. M. Panny, Wyznawcy
1
Szata
19:00

Msza Święta jest sprawowana w następującej intencji: W intencji śp. Andrzeja Kowalczyka oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Propria – czyli teksty własne Mszy św., znajdują się na stronie 860 naszego Mszału Rzymskiego (Wyd. Pallotinum, 1963).

Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses: Col 3, 14-15; 17, 23-24
Fratres: Caritátem habéte, quod est vínculum perfectiónis, et pax Christi exsúltet in córdibus vestris, in qua et vocáti estis in uno córpore, et grati estóte. Omne quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nómine Dómini Iesu Christi, grátias agéntes Deo et Patri per ipsum. Quodcúmque fácitis, ex ánimo operámini sicut Dómino, et non homínibus, sciéntes quod a Dómino accipiétis retributiónem hereditátis. Dómino Christo servíte.

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum: Matt 13, 54-58
In illo témpore: Véniens Iesus in pátriam suam, docébat eos in synagógis eórum, ita ut miraréntur et dícerent: Unde huic sapiéntia haec et virtútes? Nonne hic est fabri fílius? Nonne mater eius dícitur María, et fratres eius Iacóbus et Ioseph et Simon et Iudas? Et soróres eius nonne omnes apud nos sunt? Unde ergo huic ómnia ista? Et scandalizabántur in eo. Iesus autem dixit eis: Non est prophéta sine honóre nisi in pátria sua et in domo sua. Et non fecit ibi virtútes multas propter incredulitátem illórum.

Msza (Sapientia) własna. Introit – jak zwykle – streszcza główne myśli tekstów mszalnych: sławi sprawiedliwych i mądrych w osobie św. Józefa, mówi o nagrodzie za pracę i z naciskiem podkreśla, że tylko przy pomocy Bożej praca ta osiągnie pomyślne wyniki: „Mądrość oddała sprawiedliwym nagrodę za ich pracę i prowadziła ich drogą przedziwną, i była im zasłoną we dnie, a w nocy gwiazd światłością, alleluja, alleluja. Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno się trudzą, którzy go budują”.

Trzy te myśli snują się przez wszystkie teksty mszalne, rozwija je zaś lekcja z listu św. Pawła do Kolosan. Wszystko należy czynić w duchu Bożym, na tym bowiem polega dostojeństwo pracy; w duchu Bożym, a więc przede wszystkim w duchu miłości: „A ponad to wszystko miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości. A pokój Chrystusa … niech wraz z radością zamieszka w sercach waszych … Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie … Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziom … Panu Chrystusowi służcie”.
Ewangelia (Mt 13, 54-58) mówi o wykonywanym przez św. Józefa rzemiośle: mieszkańcy Nazaretu zdumiewają się nad nauką Pana Jezusa: „Skądże mu ta mądrość i moc? Czyż nie jest to syn cieśli i czyż matki jego nie zwą Maryja? … I gorszyli się z Niego”. W antyfonie na ofertorium prosimy słowami psalmu (89, 17) o wspomożenie w pracy: „A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami, i pracy rąk naszych sprzyjaj, i pracy rąk naszych sprzyjaj!”.W alleluja i modlitwach prosimy o wstawiennictwo św. Józefa i jego opiekę nad nami. 

Tekst jest fragmentem pracy Pisa Parcha, zatytułowanej „Rok Liturgiczny” (Poznań 1956, t. 2, str. 410-411).

« wróć